Python rozszerzony

* Obsługa wyjątków/błędów


przykład1

Zadanie 1: Napisz program, który wczyta dwie liczby rzeczywiste i wypisze ich iloraz. Program sprawdzi poprawność danych i będzie prosił o wprowadzenie ich tak długo, aż zakończy się poprawnym wypisaniem wyniku.

Zadanie 2: Napisz program wczytujący dene z pliku i wypisujący globalną sumę wczytanych liczb całkowitych. Jeśli plik nie istnieje lub zawiera niepoprawne dane, należy utworzyć nowy plik z trzema wierszami danych wzorcowych:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
Kolejne uruchomienie programu powinno już wczytać poprawne dane wzorcowe.